tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Prisstigning på vand og spildevand træder i kraft fra årsskiftet

Efter fem år med samme takst på vand og spildevand stiger taksten fra næste år. Baggrunden er de højere elpriser, prisstigning på rør og materialer til de ledningsarbejder, der skal gennemføres for fortsat at opretholde kvaliteten af det samlede ledningsnet samt beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Forsyning af vand og spildevand kræver, at der pumpes vand ud til kunderne, og at spildevandet efterfølgende pumpes ind på rensningsanlægget og behandles. Disse processer bruger en masse strøm.
Hos Skive Vand bruger vi årligt ca. 4,5 mio. kWh på distribution og behandling af vand og spildevand, men priserne er steget. Faktisk forventer vi i vores regnskab en stigning fra 2021 til 2022 på op mod 4,7 mio. kr. I 2023 budgetterer vi desuden med yderligere stigninger i elprisen.


Udover de stigende elpriser sker der også lige nu en stor forsyningskonvertering fra naturgas til fjernvarme. Skive Vand forsøger af hensyn til at minimere generne for kunderne at følge med i de områder, hvor det er nødvendigt, og hvor det giver mening for funktionaliteten af det overordnede ledningsnet.


I de områder, hvor ledninger skal udskiftes, udføres renoveringerne som oftest som separeringer af ledningsnettet i spildevandsledninger og regnvandsledninger. Separering er dyrt, og sammen med stigende priser på rør og materialer er det yderligere en af årsagerne til takststigningen.


Vedr. drikkevand er der fra Miljøministeriet stillet krav om, at drikkevandsboringer skal beskyttes mod nuværende og fremtidig fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Områderne omkring indvindingsboringerne kaldes BNBO-områder (Boringsnære beskyttelsesområder). Hos Skive Vand skal vi jf. lovgivningen give erstatning til lodsejerne for den ulempe, som indførelsen måtte pådrage disse.


Udgiften til erstatningerne har vi alene mulighed for at få dækket gennem taksterne på forbrug, hvilket sammen med de øvrige årsager er baggrunden for den kommende stigning.
Takststigningen er den 5. december 2022 besluttet af vores bestyrelse i Skive Vand og dagen efter, den 6. december, godkendt af Teknik-, Miljø- og Udviklingsforvaltningen i Skive Kommune med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2023.

Hvad betyder det for dig som kunde?

For en husstand med et årligt forbrug på 100 m3 betyder takststigningen en årlig ekstraudgift inkl. moms og afgifter på kr. 295,-, hvilket svarer til en samlet stigning på 4,5 %.
Til orientering i den forbindelse sker afregningen for vand og spildevand ud fra hhv. en fast og en forbrugsafhængig takst. Nævnte ændring vedrører den forbrugsafhængige takst, mens den faste takst fortsat er uændret.
.