tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Afslutning af anlægsarbejdet i Højslev St. og Nr. Søby

 

Finish-arbejde er nu igang i Højslev St. og Nr. Søby i forbindelse med færdiggørelsen af anlægsprojektet på Viborgvej og Teglværksvej. Der er asfalteret og lagt slidlag på meget af Viborgvej. Den sidste del af Viborgvej skal have slidlag på efter sommerferien, først på efteråret, men dette vil kun være til gene kortvarigt for de trafikale forhold. Orientering om dette vil naturligvis foregå på et senere tidspunkt.

 

Separatkloakering:

Byfornyelsesprojekt, hvor Skive Vand udskifter hovedkloak og Skive Kommune etablerer fortove og cykelstier langs Viborgvej. Projektet forventes at komme til at strække sig over 2 år.

Anlægsarbejdet er opdelt i etaper henover året og grundejerne i Viborgvej har modtaget et orienteringsbrev herom fra Skive Kommune. Sidevejene som berøres af projektet vil også modtage et orienteringsbrev inden opgravning.

Mens vi graver:

Der vil i anlægsperioden være lukning af strækninger på Viborgvej, dette vil berøre trafikken gennem Højslev St. by og Nr. Søby.

I perioden marts til december vil Viborgvej. Der vil blive skiltet for omkørsel i området.

Mens kørebanen graves op, kan fodgængere og cyklister passere udgravningen på fortorvet. Dog skal cyklisterne trække forbi arbejdsområdet.

Grave og anlægsarbejdet udføres af Salling Entreprenørfirma A/S.

Anlægsarbejdet er opdelt i etaper. grundejerne i Viborgvej har modtaget et orienteringsbrev herom fra Skive Kommune. Sidevejene som berøres af projektet vil også modtage et orienteringsbrev inden opgravning.

Borgerforeningen i Søby, Højslev og Dommerby:

Borgerforeningen i Søby, Højslev og Dommerby har oprettet en facebookgruppe, hvor information omkring projektarbejdet formidles til beboere og erhvervsdrivende i området.

Din ejendom:

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter byggeloven. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Fotoregistrering:

For at kunne vurdere særlige hensyn til ejendommene i området, foretages der forud for gravearbejdet en fotoregistrering af eventuelle skader udvendigt på bygninger i nærheden af arbejdsområdet.

Du behøver ikke være hjemme mens der fotograferes, men det vil være nødvendigt at gå ind på din grund. Fotograferingen forventes at blive udført inden gravearbejdet opstartes. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men det vil du blive informeret om via vores hjemmeside www.skivevand.dk

Vibrationsmåling:

For at sikre de omkringlæggende ejendomme bliver der opsat vibrationsmålere på udvalgte bygninger, disse giver alarmer til entreprenøren, der stopper arbejdet og undersøger grunden inden arbejdet genoptages.

Dette er for at forhindre skader på bygningerne.

Kloakrenoveringen:

I dag bliver regnvand ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken, kaldet en fællesledning. Ved kraftig regn er der derfor risiko for oversvømmelse af kældre.

En renovering af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning. Den erstattes af to nye separate ledninger, som vil sørge for at holde regn- og spildevand adskilt. Dette kaldes separatkloakering.

Separatkloakering medfører:

  • Spildevandsbelastningen på vandløb forsvinder, også ved kraftig regn.
  • Risikoen for spildevand i kældre under kraftig regn fjernes.
  • Skive Vands renseanlæg vil fungere bedre, når der modtages koncentreret spildevand.

Ved udskiftning af ledningerne vil der blive gravet i vejen og dele af fortovet.

Rottespærrebrønd (skelbrønd):

Når vi separatkloakerer bliver der etableret en skelbrønd til spildevand på hver ejendom. Den nye skelbrønd og regnvandsstikket placeres ca. 1 meter indenfor skel, hvor dette er muligt. Skelbrønden afsluttes med jern- eller betondæksel i niveau med terrænet. For at sikre nem tilgang til skelbrønden, er det vigtigt, at den ikke dækkes til.

Inden skelbrøndene sættes, vil du blive kontaktet af entreprenøren, men ved du allerede nu, at du ønsker skelbrøndene placeret anderledes end den foreslåede placering, bedes du kontakte projektleder Arne Madsen ved Orbicon, på 23 66 19 52 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Vigtig information – Hvad du som grundejer har pligt til og ansvar for at få udført:

Skive Vand har ikke kendskab til benyttelsen af de enkelte stik, der kommer fra privat areal. Derfor gør vi opmærksom på, at det er den enkelte grundejer, der selv har ansvaret for at undersøge brugen af de enkelte stik fra privat areal.

Ifølge Skive Kommunes ”Spildevandsplan” skal alle ejendomme i området separere sit regnvand og spildevand på egen grund. Skive Vand anbefaler derfor, at hver enkelt ejendom får dette udført før eller samtidig med, at hovedkloakken i vejen bliver separeret.

I forbindelse med etablering af de to nye kloakledninger, vil den eksisterende fællesledning blive nedlagt, og dit eksisterende kloakstik vil blive koblet til den nye skelbrønd til spildevand – og dit regnvand til den nye stikledning til regnvand, hvis du allerede har separeret kloakken på din ejendom.

Enkelte ejendomme i området har i dag mere end én stikledning til matriklen. Det er vigtigt for disse ejendomme at være opmærksom på, at der fremover kun bliver én stikledning til spildevand og én stikledning til regnvand. De øvrige stikledninger bliver sat ud af drift, når den eksisterende fællesledning fjernes.

Hvis du har mere end en stikledning, vil det derfor være en stor fordel for dig at have samlet dine stikledninger, inden den eksisterende fællesledning fjernes. Til orientering kan det oplyses, at omlægning af ledninger på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester samt anmeldes til Skive Kommune.

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik